УслугиНотариална кантора Шарабански извършва всички видове нотариални услуги, регламентирани в законодателството на Р. България.

Удостоверителна дейност:

Удостоверяване на подписите, съдържанието и датата на:

 • пълномощни;
 • пълномощни за разпореждане с недвижим имот;
 • декларации;
 • на договори: за прехвърляне на собственост върху МПС, делба, наем, заем, дружествени дялове, поръчка, изработка и др.

Удостоверяване верността на преписи от документи:

Изготвяне, удостоверяване на нотариални актове за сделки с недвижими имоти:

 • продажба;
 • замяна;
 • дарение;
 • прехвърляне срещу издръжка и гледане;
 • договорна и законна ипотека;
 • учредяване право на строеж;
 • право на ползване;
 • право на преминаване и др.

Изготвяне на констативни нотариални актове на база представени документи, удостоверяващи правото на собственост.

Извършване на обстоятелствена проверка при липса на титул за собственост и доказано владение.

Приемане за съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа.

Обявяване и издаване на препис от саморъчни завещания, както и извършване на нотариални завещания.

Извършване на актове за отмяна на нотариални и саморъчни завещания.

Връчване на нотариални покани.

Съставяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на техните изявления, включително относно съдържанието на интернет страници.

Други видове дейности:

 • Посредничество за изясняване волята на страните;
 • Консултации;
 • Даване на справки по нотариалните регистри;
 • Изготвяне и проверка на проекти на документи, свързани с нотариалната дейност.

Нотариалните такси са определени с Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност и се изчисляват по таблица.