ПроизводствоПри извършване на сделка се спазва формална процедура, която включва:

  • Явяване на страните в кантората на нотариуса или представяне на нотариално заверено пълномощно на неявилите се страни.
  • Подписване на молба до нотариуса и декларациите по чл.264, ал.1 от ДОПК, чл.25, ал.8 от ЗННД /в случай на упълномощаване пълномощникът трябва да представи съответните нотариално заверени декларации/.
  • Прочитане на нотариалния акт от нотариуса на страните и устното им потвърждение, че съдържанието на проекта за нотариален акт съвпада с волята им.
  • Собственоръчно изписване на кратък подпис и трите имена без съкращения на всички екземпляри на нотариалния акт.
  • Заплащане на нотариална такса, местен данък и такса вписване.

Когато участващите в нотариалното производство не владеят български език, задължително се използва преводач. (Може да бъде осигурен от нотариуса.)

Когато участващите в нотариалното производство са глухи, неми или глухонеми, задължително се назначава тълковник.

Нотариусът има достъп до Агенцията по вписвания и може да извършва справки за наличие на вещни тежести (възбрани, ипотеки), както и да проверява кой е действителния собственик на имота и кои са били предишните му такива. (да проследява историята на имота).