Документи и ИзготвянеЗа изготвяне на сделки с недвижими имоти:

 • Предходни документи, удостоверяващи собствеността.
 • Данни на страните по лична карта – три имена, ЕГН, номер на личната карта, дата на издаване, орган който е издал документа, постоянен адрес по лична карта /най – лесният начин е да направим копия на личните карти на място при нас/.
 • Скица /схема/ на имота от Агенцията по кадастъра или съответното Кметство, ако имотът не е вписан в кадастралната карта.
 • Данъчна оценка на имота, издадена от “Местни данъци и такси” към съответната община по местонахождение на имота. Данъчните оценки имат валидност до края на шестмесечието 30.06 или до края на календарната година 31.12.

За извършване на сделка с недвижим имот са нужни следните документи:

 • Молба до нотариуса да извърши сделката;
 • Проект за нотариален акт;
 • Декларации по чл.264 ал.1, от ДОПК;
 • Декларации по чл.25, ал.8 от ЗННД /както и други декларации в зависимост от нуждите на сделката/;
 • /това са документите, които ние ще изготвим за Вас, ако решите да ни възложите изготвянето на сделката/;
 • Документ за собственост (Нотариален акт, Решение на поземлената комисия, Вписано съдебно решение, Договор за доброволна делба или друг документ за собственост);
 • Документ за самоличност (лична карта, шофьорска книжка, национален паспорт);
 • Актуално Удостоверение за данъчна оценка на имота (издава се от “Местни данъци и такси” към съответната община по местонахождение на имота). Всички съсобственици трябва да нямат непогасени задължения за имота (да за заплатили данък и такса смет). Данъчните оценки имат валидност до края на шестмесечието 30.06 или до края на календарната година 31.12;
 • Актуална Скица /схема/ на имота от Агенцията по кадастъра или съответното Кметство, ако имотът не е вписан в кадастралната карта. Скиците /схемите/ имат валидност от 6 месеца от датата на издаване и могат да бъдат презаверявани;
 • Други документи според спецификата на сделката и особеностите на имота, напр. смъртен акт, удостоверение за наследници, акт за раждане, документ за развод, удостоверение за брак и др.

Образци: